وزیر انرژی آمریکا: توافقی که با ایران به دست آوردیم براساس علم و تحلیل علمی است

وزیر انرژی آمریکا گفت: دانشمندان ارشد هسته اى آمریکا تایید کرده اند که این توافق خوبیست چرا که توافقیست براساس علم و تحلیل علمى.

به گزارش خبرآنلاین ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت توافقی که با ایران به دست آمدن از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای جلوگیری می کند و شامل تدابیر راستی آزمایی بسیار قوی است که به ما فرصت کافی برای واکنش در صورت نقض توافق را می دهد و به طور بالقوه هیچکدام از گزینه های ما را از روی میز حذف نمی کند.

او گفت: بحث راستی آزمایی هسته ای ایران به روشنی پیش می رود. برجام برای ده سال برای تولید مواد قابل شکاف که بتواند در سلاح هسته ای استفاده شود عقب انداخته است. این توافق راه ایران برای رسیدن به پلوتونیوم را ببندد. این توافق باعث شد ایران تعداد سانتریفیوژ ها و ذخایر اورانیوم خود را به شدت کاهش دهد.

4949

کد N897213