بازنگری مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ایسنا نوشت:


به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز مجلس با نظر نمایندگان و پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفت.

 در جلسه علنی امروز مجلس ماده 97 قانون موضوع بند 24 به این شرح اصلاح شد که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده خواهد بود.

در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان با اتخاذ مقررات قانونی و اعمال جریمه‌های عدم تسلیم اظهارنامه سازمان امور مالیاتی خود اظهارنامه مالیاتی مؤدی را تهیه می‌کند.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده به طور نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مدت قانونی خودداری کند سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده اقدام می‌نماید و در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند اعتراض وی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه نخواهد بود.

همچنین تبصره 3 ماده 169 این قانون نیز با اصلاح عبارتی به این شکل تغییر یافت که "ترتیبات اجرایی این ماده و تعیین مصادیق معاملات مشمول آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

همچنین تبصره 1 ماده 146 قانون نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح عبارتی شد.

2929

کد N895708