فیلم/ لحظه برافراشته شدن پرچم کوبا در آمریکا

سیاسی

بین الملل: آمریکا و کوبا پس از بیش از پنج دهه دشمنی از روز گذشته بطور رسمی و با گشایش سفارتخانه ها، روابط خود را از سر گرفتند.

فیلم/ لحظه برافراشته شدن پرچم کوبا در آمریکابین الملل: آمریکا و کوبا پس از بیش از پنج دهه دشمنی از روز گذشته بطور رسمی و با گشایش سفارتخانه ها، روابط خود را از سر گرفتند.