فیلم/ جنایات عربستان سعودی در مأرب و إب

سیاسی

بین الملل: کشتار مردم بیگناه یمن در مناطق مختلف این کشور توسط عربستان سعودی همچنان پس از گذشت ۴ ماه ادامه دارد.

فیلم/ جنایات عربستان سعودی در مأرب و إببین الملل: کشتار مردم بیگناه یمن در مناطق مختلف این کشور توسط عربستان سعودی همچنان پس از گذشت ۴ ماه ادامه دارد.