فیلم/تسلط ارتش و مقاومت بر گذرگاههای جدید در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت، گذرگاههای جدید متعلق به تروریست ها را در الزبدانی به تسلط خود درآوردند.

فیلم/تسلط ارتش و مقاومت بر گذرگاههای جدید در الزبدانیبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت، گذرگاههای جدید متعلق به تروریست ها را در الزبدانی به تسلط خود درآوردند.