فیلم/ خروج تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری‌های اوکراین

سیاسی

بین الملل: جدائی طلبان حاضر در شرق اوکراین از عصر روز گذشته شروع به خارج کردن تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری کرده اند.

فیلم/ خروج تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری‌های اوکراینبین الملل: جدائی طلبان حاضر در شرق اوکراین از عصر روز گذشته شروع به خارج کردن تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری کرده اند.