فیلم/ قتل یک شهروند آمریکایی بدست پلیس

سیاسی

با وجود انتقادهای فراوان از اقدامات خودسرانه و خشونت پلیس آمریکا، قتل شهروندان این کشور از سوی نیروهای پلیس همچنان ادامه دارد.

فیلم/ قتل یک شهروند آمریکایی بدست پلیسبا وجود انتقادهای فراوان از اقدامات خودسرانه و خشونت پلیس آمریکا، قتل شهروندان این کشور از سوی نیروهای پلیس همچنان ادامه دارد.