دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری اعلام کرد؛

میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان

سیاسی

دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر را حداقل ۶ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری میزان فطریه را اعلام کرد. 

براساس اعلام دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان است.