فیلم/ برگزاری روز ملی فرانسه

سیاسی

بین الملل: روز ملی فرانسه (روز باستیل) با انجام رژه توسط نیورهای مسلح این کشور برگزار شد.

روز ملي فرانسه، يادبود فتح زندان باستيل در جريان انقلاب اين كشور است. 

انقلاب كبير فرانسه در پي سياست استبدادي و ديكتاتوري لويى شانزدهم، پادشاه اين كشور روی داد. لويى شانزدهم مردي ضعيف النفس بود كه تحت تاثير و فشار اطرافيان، به ويژه همسرش قرار داشت. با تشكيل مجلس مؤسسان در روز نهم ژوئيه ۱۷۸۹م براي تنظيم قانون اساسي بر مبنای محدود كردن اختيارات مقام سلطنت و اعمال حاكميت ملی، لويى شانزدهم و اطرافيانش وحشت‏‌زده شدند.

از اين رو در برابر اين خواسته مجلس مقاومت و مخالفت كردند. اين مسئله باعث ايجاد تظاهراتی عليه دربار و شخص پادشاه گرديد. در روز سيزدهم ژوئيه، تظاهرات با خشونت بيشتری دنبال شد و تظاهرات كنندگان كه در آغاز، مسلح به سلاح‏هاي سرد بودند با حمله به يك انبار اسلحه، سلاح گرم نيز به دست آوردند.

در روز چهاردهم ژوئيه، مردم خشمگين پاريس به مخازن اسلحه دولت حمله كرده و مقداري توپ و تفنگ به دست آوردند. سپس زندان باستيل را كه محل نگهداري زندانيان سياسي بود تصرف نمودند و پس از آزادسازي زندانيان، آن را با خاک يكسان كردند. فتح زندان باستيل توسط انقلابيون فرانسه در ۱۴ ژوئيه ۱۷۸۹م، به عنوان آغاز انقلاب بزرگ اين كشور محسوب مي‏ شود.

فیلم/ برگزاری روز ملی فرانسهبین الملل: روز ملی فرانسه (روز باستیل) با انجام رژه توسط نیورهای مسلح این کشور برگزار شد.