فیلم/ ورود خبرنگاران به محل برگزاری کنفرانس خبری ایران و ۱+۵

سیاسی

بین الملل: وزیران امور خارجه ایران و ۱+۵ تا ساعاتی دیگر با حضور در یک کنفرانس خبری، جمع بندی مذاکرات هسته ای را بطور رسمی اعلام می کنند.

فیلم/ ورود خبرنگاران به محل برگزاری کنفرانس خبری ایران و ۱+۵بین الملل: وزیران امور خارجه ایران و ۱+۵ تا ساعاتی دیگر با حضور در یک کنفرانس خبری، جمع بندی مذاکرات هسته ای را بطور رسمی اعلام می کنند.