هاشمی برای عفو پسرش چه کرد؟

روزنامه اعتماد نوشت:

برخورد تبعيض‌آميز با يك آقازاده! جمله‌اي كه بارها در طول زمان جلسات بيست‌گانه رسيدگي به پرونده فرزند آيت‌الله مطرح شد. عده‌اي از تحت فشار بودن دستگاه قضايي گفتند و برخي از تبعيض سخن به ميان آوردند. بعد از هشت ماه رسيدگي، صدور حكم حبس مهدي هاشمي نيز از بار انتقادات نكاست. اين‌بار سوال آيا هاشمي حكم پسرش را مي‌پذيرد؟ در ذهن‌ها شكل گرفت. با وجود بيانيه‌ها و تذكرها كه مبادا مقام آيت‌الله هاشمي وزنه‌اي سنگين در ترازوي عدالت قوه قضاييه باشد، كوچك‌ترين واكنشي از سوي آيت‌الله انجام نگرفت. اما آنچه واضح و مبرهن است اينكه هاشمي‌رفسنجاني هيچگاه دخالتي در روند رسيدگي به اين پرونده نداشته است. اين امر را مي‌توان از سخنان روز گذشته وكيل پرونده مهدي هاشمي دريافت. كسي كه آشنايي ديرينه‌اي با خانواده آيت‌الله دارد و حتي هشدارهايي هم كه در مورد فرزندان وي به ايشان مي‌دهد را يادآوري مي‌كند، از قانونمداري هاشمي‌رفسنجاني مي‌گويد. عليزاده طباطبايي كه باز هم بر عدم حصول اتهامي از سوي موكل خود تاكيد دارد، از روزهاي بعد از صدور حكم مي‌گويد. حكمي كه هرچند بازهم اعتراضاتي مبني بر كاهش آن در دادگاه تجديد نظر وجود داشت اما از ديدگاه وكيل خانواده هاشمي، آيت‌الله هيچ عملي براي عفو پسرش انجام نداده است.

/2929

 

کد N887242