تصاویر دولتمردانی که در جلسه امروز مجمع تشخیص حضور داشتند

کد N885663