فیلم/ رزمایش مشترک آمریکا و لیتوانی

سیاسی

آمریکا در ادامه سیاست های تحریک آمیز خود علیه روسیه اقدام به برگزاری رزمایش مشرک با لیتوانی کرد.

فیلم/ رزمایش مشترک آمریکا و لیتوانیآمریکا در ادامه سیاست های تحریک آمیز خود علیه روسیه اقدام به برگزاری رزمایش مشرک با لیتوانی کرد.