فیلم/ تظاهرات مردم انگلیس علیه ریاضت اقتصادی

سیاسی

هزاران نفر از مردم انگلیس اقدام به برگزاری تظاهراتی در اعتراض به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی کردند.

فیلم/ تظاهرات مردم انگلیس علیه ریاضت اقتصادیهزاران نفر از مردم انگلیس اقدام به برگزاری تظاهراتی در اعتراض به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی کردند.