موشک های ایرانی تا کجا می رسند؟ مونشن گرافی

موشک های قاره پیما

مونشن گرافی حاضر به بررسی برخی از موشک های معروف ایرانی و مشخصات و برد مفید آن ها می پردازد.

موشک های ایرانی تا کجا می رسند؟ مونشن گرافیمونشن گرافی حاضر به بررسی برخی از موشک های معروف ایرانی و مشخصات و برد مفید آن ها می پردازد.

     2924

کد N883026