تعبیر مرعشی از فساد در دولت قبلی: به هیچ چیز رحم نکردند

حسین مرعشی که اخیرا مهمان کافه خبر بود معتقد بود که در دوره پیش آنچه که اتفاق افتاد فساد نبوده است بلکه چپاول بوده است.

تعبیر مرعشی از فساد در دولت قبلی: به هیچ چیز رحم نکردندحسین مرعشی که اخیرا مهمان کافه خبر بود معتقد بود که در دوره پیش آنچه که اتفاق افتاد فساد نبوده است بلکه چپاول بوده است.

 

 

 

29503

 

کد N882818