فیلم/ تظاهرات ساکنان سرزمین های اشغالی علیه قرارداد گازی تل آویو

سیاسی

بین الملل: هزارن نفر از ساکنان سرزمین های اشغالی در اعتراض به قرار داد گازی رژیم صهیونیستی با آمریکا اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات ساکنان سرزمین های اشغالی علیه قرارداد گازی تل آویوبین الملل: هزارن نفر از ساکنان سرزمین های اشغالی در اعتراض به قرار داد گازی رژیم صهیونیستی با آمریکا اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.