نشست وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو درباره یونان آغاز شد

سیاسی

نشست وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو درخصوص بحران مالی در یونان و رأی منفی مردم این کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو در بروکسل گردهم آمدند.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: نشست وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو درخصوص بحران مالی در یونان و رأی منفی مردم این کشور آغاز شده است.

در همه پرسی که نتیجه آن دیروز اعلام شد، ۶۱% یونانی ها به پیشنهادهای منطقه یورو درخصوص ریاضت های بیشتر اقتصادی این کشور رأی منفی دادند.