فیلم/ برای توافق باید تصمیمات سخت بگیریم

سیاسی

بین الملل: «جان کری» وزیر امور خارجه امریکا گفت: اگر در این چند روز و به سرعت تصمیمات دشوار اتخاذ شوند ما می توانیم در این هفته به توافق برسیم.

فیلم/ برای توافق باید تصمیمات سخت بگیریمبین الملل: «جان کری» وزیر امور خارجه امریکا گفت: اگر در این چند روز و به سرعت تصمیمات دشوار اتخاذ شوند ما می توانیم در این هفته به توافق برسیم.