فیلم/ تظاهرات حامیان خروج یونان از منطقه یورو

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از حامیان طرح دولت یونان در مورد قطع همکاری های آتن با وام دهندگان بین المللی در آستانه برگزاری همه پرسی دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات حامیان خروج یونان از منطقه یوروبین الملل: هزاران نفر از حامیان طرح دولت یونان در مورد قطع همکاری های آتن با وام دهندگان بین المللی در آستانه برگزاری همه پرسی دست به تظاهرات زدند.