فیلم/ تظاهرات راست گرایان افراطی در حمایت از آتش بس اوکراین

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از راست گرایان افراطی اوکراین در حمایت از تمدید آتش بس برقرار شده در شرق این کشور دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات راست گرایان افراطی در حمایت از آتش بس اوکراینبین الملل: هزاران نفر از راست گرایان افراطی اوکراین در حمایت از تمدید آتش بس برقرار شده در شرق این کشور دست به تظاهرات زدند.