تبیین مدل جدید قرارداد نفتی ایران توسط فرحناکیان

کد N879180