شماره دوم "طلوع صبح" منتشر شد

سیاسی

شماره دوم هفته نامه «طلوع صبح» به مدیرمسئولی «مصطفی فقیهی» منتشر و به دکه های مطبوعات آمد.


این هفته نامه با قیمت ۱۰۰۰ تومان و در ۱۲ صفحه در قطع «روزنامه ای» در دکه‌های مطبوعاتی توزیع شده است.

 

1717

کد N876335