اختلاف نظر در میان دولتمردان امریکا بر سر توافق هسته ای با ایران ساختگی است؟

سایت انتخاب،گفتگوی حسین موسویان با هفته نامه طلوع صبح را منتشر کرد:

کاخ سفید این سیاست را مغایر منافع ملی آمریکا میداند. بنابراین میتوان بنحوی اینطور تلقی کرد که بین منافع ملی آمریکا از یک طرف و منافع ملی اسراییل و متحدین عرب آمریکا از طرف دیگر شکاف ایجاد شده است و این شکاف یک فرصت تاریخی برای ایران بوجود آورده است.

 

17302

کد N876312