فیلم/ پایگاه «السلیل» عربستان در تیررس موشک های اسکاد یمن

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش یمن در مقابله با تجاوز عربستان سعودی به این کشور با موشک های اسکاد به پایگاه سعودی السلیل حمله کردند.

فیلم/ پایگاه «السلیل» عربستان در تیررس موشک های اسکاد یمنبین الملل: نیروهای ارتش یمن در مقابله با تجاوز عربستان سعودی به این کشور با موشک های اسکاد به پایگاه سعودی السلیل حمله کردند.