فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یونان در اعتراض به وضعیت اقتصادی

سیاسی

بین الملل: مخالفت اتحادیه اروپا با درخواست یونان و تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی در این کشور موجب برگزاری تظاهراتی گسترده از سوی مردم شد.

فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یونان در اعتراض به وضعیت اقتصادیبین الملل: مخالفت اتحادیه اروپا با درخواست یونان و تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی در این کشور موجب برگزاری تظاهراتی گسترده از سوی مردم شد.