شرکت های بزرگ بی صبرانه به توافق هسته ای ایران چشم دوخته اند

سیاسی

شرکت های چندملیتی بزرگ به توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران چشم دوخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شرکت های چندملیتی بزرگ به توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران چشم دوخته اند.

در گزارش منتشره این روزنامه آمده است: شرکت های بزرگ چند ملیتی بزرگ به خاطر حفظ منافع خود در ایران بی صبرانه چشم انتظار توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران هستند.

 در ادامه این گزارش آمده است: بیش از ۸۰% از شرکت های بزرگی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عنوان کرده اند که راهبردهای خود درقبال ایران را مورد بازبینی قرار خواهند داد. ۵۷% از این شرکت ها، ایران را به عنوان اولویت خود انتخاب کرده اند و قرار است پس از رفع محدودیت ها علیه ایران منافع خود را در این کشور گسترش دهند.

گفتنی است، بیش از نیمی از شرکت های مورد تحقیق، آمریکایی هستند.