فیلم/ رکوردشکنی به سبک اتریشی‌ها

سیاسی

یک مرد اتریشی برای شکستن رکوردی عجیب، در حالیکه لباس هایش در حال سوختن بود بیش از یک هزار متر بر روی زمین کشیده شد.

فیلم/ رکوردشکنی به سبک اتریشی‌هایک مرد اتریشی برای شکستن رکوردی عجیب، در حالیکه لباس هایش در حال سوختن بود بیش از یک هزار متر بر روی زمین کشیده شد.