فیلم/ کنترل نیروهای کرد سوریه بر شهر کوبانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای کرد سوریه پس از گذشت دو روز از هجوم داعش به کوبانی کنترل این شهر را به دست گرفتند.

فیلم/ کنترل نیروهای کرد سوریه بر شهر کوبانیبین الملل: نیروهای کرد سوریه پس از گذشت دو روز از هجوم داعش به کوبانی کنترل این شهر را به دست گرفتند.