برای اولین بار در تاریخ ترکیه؛ 21 نماینده زن محبجه در پارلمان حضور یافتند

کد N868269