فیلم/ تخریب آثار تاریخی دینی شهر تدمر توسط داعش

سیاسی

بین الملل: گروه تروریستی داعش در حال از بین بردن آثار تاریخی و دینی شهر قدیمی تدمر در سوریه است.

فیلم/ تخریب آثار تاریخی دینی شهر تدمر توسط داعشبین الملل: گروه تروریستی داعش در حال از بین بردن آثار تاریخی و دینی شهر قدیمی تدمر در سوریه است.