فیلم/ لحظه بازداشت قاتل ۹ سیاه پوست کلیسای چارلستون

سیاسی

پلیس آمریکا به رغم تمام بدرفتاری هایی که در زمان بازداشت افراد سیاه پوست به خرج می دهد در زمان بازداشت جوان ۲۱ ساله ای که در کلیسایی ۹ نفر را به قتل رسانده بود بسیار محترمانه با وی برخورد کرد.

فیلم/ لحظه بازداشت قاتل ۹ سیاه پوست کلیسای چارلستونپلیس آمریکا به رغم تمام بدرفتاری هایی که در زمان بازداشت افراد سیاه پوست به خرج می دهد در زمان بازداشت جوان ۲۱ ساله ای که در کلیسایی ۹ نفر را به قتل رسانده بود بسیار محترمانه با وی برخورد کرد.