فیلم/ استفاده پلیس ارمنستان از آب پاش برای متفرق کردن مردم

سیاسی

بین الملل: پلیس ارمنستان برای متفرق کردن معترضانی که امروز در ایروان دست به تظاهرات زده بودند مجبور به استفاده از ماشین آب پاش شد.

فیلم/ استفاده پلیس ارمنستان از آب پاش برای متفرق کردن مردمبین الملل: پلیس ارمنستان برای متفرق کردن معترضانی که امروز در ایروان دست به تظاهرات زده بودند مجبور به استفاده از ماشین آب پاش شد.