فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یونان در اعتراض به ریاضت اقتصادی

سیاسی

بین الملل: مردم یونان در اعتراض به تداوم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در این کشور، روز گذشته در آتن دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یونان در اعتراض به ریاضت اقتصادیبین الملل: مردم یونان در اعتراض به تداوم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در این کشور، روز گذشته در آتن دست به تظاهرات زدند.