فیلم/ انفجار در پارلمان افغانستان

سیاسی

بین الملل: رسانه های افغان لحظه انفجار در پارلمان افغانستان را فیلمبرداری کردند.

فیلم/ انفجار در پارلمان افغانستانبین الملل: رسانه های افغان لحظه انفجار در پارلمان افغانستان را فیلمبرداری کردند.