فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در شمال حلب

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی در شمال حلب کنترل بخش هایی از این شهر را به دست گرفت.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در شمال حلببین الملل: ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی در شمال حلب کنترل بخش هایی از این شهر را به دست گرفت.