شما نظر بدهید / ورود سخنرانان مذهبی و مداحان اهلبیت به منازعات سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید

در سالهای اخیر، موضوعات اختلاف برانگیز سیاسی، به محافل مذهبی کشیده شده و برخی سخنرانان و به ویژه مداحان اهلبیت، از تریبون هیئات برای حمله یا تایید چهره های سیاسی استفاده کرده اند.

نگاه شما به این رویکرد که به صورت سازمان یافته از زمان دولت نهم آغاز شد،چیست؟ آیا آن را در جهت بالا بردن فهم و استنباط سیاسی ارزیابی می کنید؟ آیا این شیوه را مناسب محافل مذهبی می دانید یا کارکرد دیگری برای مجالس مذهبی قائلید؟

دیدگاه خود را در قالب کامنت بنویسید.

 

 

1717

کد N863386