طرح اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تدوین شد

سیاسی

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان طرح اصلاح نظام انتخاباتی را به صورت رسمی به رئیس جمهور تحویل داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این طرح که در پنجاه صفحه تدوین شده است برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را در بر دارد.

تهیه فهرستی از رای دهندگان و استفاده از تکنولوژی روز برای بررسی آراء و استخدام کارمندان دائمی از برنامه های کوتاه مدت و اصلاح قوانین انتخابات، سرشماری دقیق از سراسر افغانستان و توزیع شناسنامه های الکترونیک از برنامه های بلند مدت این طرح است.

اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از مهمترین برنامه های دولت جدید عنوان شده بود.