آیا بند"میم" وصیتنامه امام راحل، به معنای بی قانونی و هرج و مرج طلبی است؟

روزنامه خراسان در مقاله ای نوشت:

کد N861137