پارلمان افغانستان: مشروعیت پارلمان با تفاهم سیاسی بدست نمی‌آید

سیاسی

اعضای پارلمان افغانستان تاکید کردند مشروعیت پارلمان از طریق تفاهم سیاسی بدست نمی آید و تا برگزار نشدن انتخابات جدید، ادامه فعالیت این پارلمان کاملا مشروع است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان امروز اعلام کرد دولت به خاطر ضعف مدیریت و ناتوانی در برگزاری انتخابات پارلمانی باید پاسخگوی اعضای مجلس باشد.

«عبدالرئوف انعامی» دبیر پارلمان افغانستان با انتقاد از دولت گفت: ادامه کار پارلمان یک تصمیم حقوقی است نه سیاسی و رهبران دولت نمی تواند برای ادامه فعالیت این پارلمان تعیین تکلیف کند.

اعضای پارلمان افغانستان تاکید کردند که مشروعیت پارلمان از طریق تفاهم سیاسی پدید نمی آید و تا برگزار نشدن انتخابات جدید، فعالیت این پارلمان کاملا مشروع و صحیح است.

از اول ماه تیر مهلت کاری پارلمان افغانستان به پایان می رسد و با توجه به برگزار نشدن انتخابات پارلمانی جدید، این نهاد مهم با چالشی اساسی رو به رو شده است.