سیف در پاسخ به مهر:

۳ قسط اموال بلوکه شده باقی مانده است

سیاسی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۲ تا ۳ قسط از اموال بلوکه شده ایران باقی مانده است و در آینده نزدیک به حسابمان واریز می شود، گفت: متناسب با نیازها از این دارایی ها استفاده خواهیم کرد.

ولی الله سیف در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که چه مقدار از اموال بلوکه شده که توسط غربی ها آزاد شده، استفاده شده است، گفت: منابعی که آزاد می شود متناسب با نیازها از آن استفاده می شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخشی از این منابع در حساب های ما و بخشی نیز در خزانه بانک مرکزی و متناسب با نیازها از آن استفاده می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چند مرحله از آزادسازی اموال بلوکه شده مانده است، گفت: ۲ تا ۳ قسط مانده که به تدریج به حسابمان واریز می شود.