فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در پورتوریکو

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم پورتوریکو با برپائی تظاهرات نسبت به سیاست های امپریالیستی آمریکا اعتراض کردند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در پورتوریکوبین الملل: هزاران نفر از مردم پورتوریکو با برپائی تظاهرات نسبت به سیاست های امپریالیستی آمریکا اعتراض کردند.