فیلم/ تظاهرات خشونت آمیز آنارشیست‌ها در بارسلون

سیاسی

بین الملل: هزارن نفر از آنارشیست های اسپانیایی با برپائی تظاهرات در بارسلون اقدام به تخریب شیشه های فروشگاه ها و بانک های این شهر کردند.

فیلم/ تظاهرات خشونت آمیز آنارشیست‌ها در بارسلونبین الملل: هزارن نفر از آنارشیست های اسپانیایی با برپائی تظاهرات در بارسلون اقدام به تخریب شیشه های فروشگاه ها و بانک های این شهر کردند.