دادگاه عالی افغانستان ادامه کار پارلمان این کشور را بررسی می‌کند

سیاسی

یک هفته بیشتر به پایان مهلت قانونی کار پارلمان افغانستان نمانده و هنوز انتخابات بعدی نیز برگزار نشده است. اشرف غنی می گوید دادگاه عالی باید در مورد ادامه کار پارلمان تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستنان گفت: دادگاه عالی در مورد چگونگی ادامه کار پارلمان پس از پایان مهلت قانونی تصمیم می گیرد.

مهلت قانونی کار پارلمان افغانستان اول تیر به پایان می رسد و با توجه به مشکلات انتخاباتی، هنوز خبری از برگزاری انتخابات پارلمانی جدید نیست.

اشرف غنی گفت: تفسیر قانون اساسی بر عهده دادگاه عالی است و این مساله باید به این نهاد ارجاع داده شود.

برگزار نشدن انتخابات پارلمانی نگرانی های زیادی را میان مردم و نهادهای مختلف افغانستان ایجاد کرده است.

مجلس سنا از مقامات دولتی خواسته است تا زمان برگزاری انتخابات را تا اول تیر مشخص کنند.