حرفهای ابراهیم یزدی در باره نقش لیبرالها در ایران و خاطراتش از سالهای نخست پیروزی انقلاب

سایت روزنامه خراسان متن میزگردی را که مجله مهرنامه با عنوان"روشنفکران و امریکاستیزی" با حضور ابراهیم یزدی و احمد نقیب زاده برگزار کرده، منتشر کرده است. بخشهایی از آن را می خوانید:

کد N857231