فیلم/نیروهای مردمی حامی ارتش سوریه در استان السویداء

سیاسی

بین الملل: در کنار موفقیت های ارتش سوریه در استان السویداء از نقش نیروهای مردمی در این استان سوری نباید غافل شد.

فیلم/نیروهای مردمی حامی ارتش سوریه در استان السویداءبین الملل: در کنار موفقیت های ارتش سوریه در استان السویداء از نقش نیروهای مردمی در این استان سوری نباید غافل شد.