فیلم/ تظاهرات علیه جاسوسی آمریکا در آلمان

سیاسی

بین الملل: تعدادی از مردم آلمان در واکنش به جاسوسی آمریکا از مقامات این کشور اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات علیه جاسوسی آمریکا در آلمانبین الملل: تعدادی از مردم آلمان در واکنش به جاسوسی آمریکا از مقامات این کشور اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.