فیلم/ بمباران بخش قدیمی و تاریخی صنعاء توسط عربستان سعودی

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی در حملات خود به یمن از بمباران بخش قدیمی و تاریخی صنعاء نیز خودداری نمی کند امری که اعتراض سازمان فرهنگی، هنری یونسکو را نیز در پی داشته است.

فیلم/ بمباران بخش قدیمی و تاریخی صنعاء توسط عربستان سعودیبین الملل: عربستان سعودی در حملات خود به یمن از بمباران بخش قدیمی و تاریخی صنعاء نیز خودداری نمی کند امری که اعتراض سازمان فرهنگی، هنری یونسکو را نیز در پی داشته است.