فیلم/ پایگاه های سعودی در تیررس حملات ارتش و مقاومت یمن

سیاسی

بین الملل: پایگاه های عربستان سعودی در تیررس حملات ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن قرار دارند.

فیلم/ پایگاه های سعودی در تیررس حملات ارتش و مقاومت یمنبین الملل: پایگاه های عربستان سعودی در تیررس حملات ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن قرار دارند.