رضا خاتمی:طرح عباس عبدی برای خروج ازحاکمیت ،طرحی برای اجرا نشدن بود/تاکتیکهای ما درمجلس ششم غلط بود

روزنامه اعتماد مصاحبه ای را با محمدرضا خاتمی منتشر کرده که بخشهایی از آن را می خوانید:

کد N854637